کتابهای مرتبط با تئاتر شورایی

انتشار کتاب “تئاتر برای زندگی”
بازی هایی برای بازیگران و نابازیگران
آگوستو بوال
زیبایی شناسی سرکوب شدگان
۱۱۲ بازی برای بازیگران جوان
تئاتر شورایی: تمرین تفکر انتقادی و تعهد اجتماعی
تئاتر شورایی: تئاتر و شهروندی
تئاتر شورایی: دفتر نخست
تئاتر شورایی: با نگاهی به عدالت اجتماعی، روان درمانی و فلسفۀ علم
دربارۀ آگوستو بوال و سیستم ژوکر