کانال تلگرام گروه تئاتر شورایی تهران جهت عضویت افرادی می باشد که دوره تئاتر شورایی را گذرانده باشند و از طرف ادمین به عضویت کانال درآمده باشند.

شهامت شاد بودن داشته باش

شعار ما ساده است: حرف نزن

تئاتر شورایی تهران

(شانزدهمین سال تأسیس)

ارسال یک نظر

این گروه پذیرای حمایت ها، پیشنهادها و درخواستهای آموزشی همه کسانی است که به نتایج ثمربخش چنین تلاشی ایمان دارند.

وب سایت های جهانی مرتبط با تئاتر شورایی