خبرها

بازی هایی برای بازیگران و نابازیگران
کارگاه آموزشی تخصصی ویژه معلمان و مربیان
کارگاه تئاتر مجادله با موضوع “کودک-همسری”
رمزگشایی از ماموریت جوکر‌ها در مسیر تجریش تا چهارراه ولیعصر
«فستیوال تئاتر صداهای نو»
کارگاه تئاتر شورایی (ویژۀ دانشجویان تئاتر)
تئاتر غایب مدرسه؛ کاری از گروه هنری تئاتر سبز
گزارش تصویری کارگاه ” فکر پروری از مسیر تئاتر شورایی”  دوره ی سوم
گزارش تصویری  کارگاه ” فکر پروری از مسیر تئاتر شورایی”