تئاتر شورایی

آگوستو بوال و جیکاب مورنو
ارتباط رهایی بخش
تئاتر مجادله ابزاری برای آموزش و روشنگری
بوال، بلاو، برشت: بدن
سازوکار همدلی در تئاتر مجادله
چند پیشنهاد مفید برای اجرای تئاتر مجادله
تاج و تختِ کلادیوس شاه
تئاتر شورایی برای چه و برای که؟
جشنواره های تئاتر کاربردی: الگویی بدیل
درباره کتاب