تئاتر روزنامه

نظامی است با دوازده تکنیک که ابزار تولید - و نه محصول هنری کامل شده – را در اختیار مخاطب می گذارد
بازنمای نخستین تلاش برای خلق تئاتر شورایی است
روشهای آن ابداع شدند تا به هرکس کمک کنند با یک قطعه خبر روزنامه ای یا هر مطلب نوشتاری دیگری نظیر گزارشهای یک نشست سیاسی، بخشهایی از کتب مذهبی، قانون اساسی کشور، اعلامیه حقوق بشر و جز اینها، صحنه ای تئاتری خلق کند.

تئاتر شورایی در سال ۱۹۷۱ در برزیل متولد شد؛

در قالب بسیار نوپای تئاتر روزنامه، مشخصاً با هدف درگیر شدن با معضلات محلی – دیری نپایید که در کل کشور مورد استفاده قرار گرفت.