آخرین مطالب

بازی های شورایی در زندان مرکزی سقز
تئاتر کاربردی: یک ظرفیت سیاسی بی بدیل
تئاتر شورایی با فعالان بیمه
انتشار کتاب “تئاتر برای زندگی”
کارگاه مبانی تئاتر شورایی با هنرجویان دانشگاه تهران
نشست تئاتر کاربردی در ایران
مداخله عروسکی با خردسالان
رنگین‌کمان تئاتر ستم‌دیدگان/گفت‌وگوی حمزه عالی‌پیام و علی ظفر قهرمانی‌نژاد
کارگاه تئاتر شورایی با کارشناسان فرهنگی زندان های کل کشور
کارگاه تئاتر شورایی در دانشگاه آزاد تهران غرب