آخرین مطالب

تئاتر شورایی با توانخواهان
حضور تئاتر شورایی در پارکها و بوستانهای شهر جهانی یزد
نمایشی با تکنیک اجرای همزمان در شهر یزد
آگوستو بوال و جیکاب مورنو
بازی هایی برای بازیگران و نابازیگران
ژوکر آگوستو بوآل و آموزش رهایی بخش
دومینو
کارگاه آموزشی تخصصی ویژه معلمان و مربیان
کارگاه تئاتر مجادله با موضوع “کودک-همسری”
گزارش کارگاه تئاتر شورایی (پینوکیو)