آخرین مطالب

کارگاه تئاتر شورایی در دانشگاه آزاد تهران غرب
تئاتر شورایی در بوستان نهج البلاغه
کارگاه مبانی تئاتر شورایی در لاهیجان
نشست تخصصی “اقتصاد تئاتر کاربردی”
تئاتر شورایی با توانخواهان
حضور تئاتر شورایی در پارکها و بوستانهای شهر جهانی یزد
نمایشی با تکنیک اجرای همزمان در شهر یزد
آگوستو بوال و جیکاب مورنو
بازی هایی برای بازیگران و نابازیگران
ژوکر آگوستو بوآل و آموزش رهایی بخش