بسیاری از سرکوبهای عینی آسیب عمیقی به ذهنیت و حیات روانی ما وارد می کنند

تحت عنوان کلی رنگین کمان امیال - پانزده روش مرکب اما غیر پیچیده! - وجود دارد که به ما کمک می کنند سرکوبهای خود را به گونه ای تئاتری ببینیم و به شکلی بسیار روشن به آنها بپردازیم:
هیچ کس چیزی را تفسیر نمی کند اما همه مشارکت کنندگان آینه ملاحظات چندگانه دیگران را در اختیار شخصیت اصلی می گذارند.
ما درون خود پلیس می گذاریم و خیلی خوب می دانیم که آنها از پاسگاه هایی بیرون از خودمان گسیل شده اند و به درون اغلب شهروندان وارد گشته اند
ما سعی داریم ایدئولوژی هر پلیس را کشف کنیم و توجه خود را بر فرد خاصی متمرکز نسازیم.
Cop in the Head: پلیس در سر یکی از روشهای درون نگر «رنگین کمان آرزو» است که عامل رنجهای درونی را بی ارتباط با معضلات بیرونی نمی داند و در این تکنیک از طریق هماوایی جمعی آن عوامل – که بوال از آنها به «پلیس» یاد می کند – بررسی می شوند.