خبرها

کارگاه شورایی در آمل
کارگاه شورایی در شورای کتاب کودک تهران
آموزش پیش تولید فیلم به شیوه شورایی
اجرای شورایی در یزد
فراخوان دیگرگونه‌های اجرایی جشنواره تئاتر فجر
کارگاه” فکرپروری از مسیر تئاتر شورایی”
کارگاه تئاتر شورایی در همدان
کارگاه تئاتر شورایی در تبریز
کارگاه آموزشی در روستای کیکاور
گزارش تصویری از تمرینات گروه کوچگر
برگزاری کارگاه آموزشی ویژه معلمان
بیانیه هیئت داوران بخش تئاتر کاربردی نخستین همایش ملی موج
نمایش مشارکتی گروه مفید با همکاری اعضای گروه تئاتر شورایی تهران
کارگاه تئاتر شورایی در سمنان
نمایش “سواد رسانه ای” به روش مجادله
بازیهای نمایشی با مربیان کودک
بازیهای شورایی با معلمان
کارگاه تئاتر شورایی با مربیان “پویش” و هنرجویان افغان
نشست تخصصی تئاتر درمانی
نمایش شورایی “دیگری ام چرا؟”