تئاتر قانون گذار

ما همه قبول داریم برای تغییر واقعیت، تئاتر کافی نیست
تئاتر قانونگذار کاربرد همه ی فرمهای تئاتر شورایی است، با هدف تبدیل خواسته های مشروع شهروندان به قانون
پس از یک جلسه عادی مجادله، ما فضایی شبیه مجلس قانونگذاری می سازیم و تلاش می کنیم تشریفات قانونگذاری را اجرا کنیم، طرحهای پیشنهادی طی روندی رسمی و با مداخله های «تماشا- بازیگران» ارائه می شوند؛ سپس از آنها دفاع می کنیم یا با آنها مخالفت می ورزیم، و نهایتاً یا به آنها رأی می دهیم یا خیر. سرآخر پیشنهادهای تصویب شده را جمع می کنیم و تلاش می نماییم بر قانونگذاران فشار وارد آوریم تا آن قوانین را تصویب کنند.

منبع:
تئاتر شورایی (تئاتر و شهروندی)، به کوشش علی ظفرقهرمانی نژاد، نشر شهر، چاپ اول، سال 1394 ، صص 25 الی 30